Athens – Kea – Syros – Ryneia – Mykonos – Delos – Paros – Naxos – Small Cyclades – Ios – Santorini – Ios- Milos – Sifnos – Serifos – Kythnos – Athens

Destination_14days_Option1

Day Your Destination Distance (n.m.) Length
1 Sail to Kea island 38 n.m. 5.5 h.
2 Syros island 41 n.m. 6 h
3 Mykonos island 23 n.m. 3 h.
4 Delos island Paros island 20 n.m. 3 h.
5 Naxos island 10 n.m. 1.5 h.
6 Ios island 28 n.m. 4 h.
7 Ios island 0 n.m. 0h.
8 Santorini island 0 n.m. 0 h.
9 Ios island 0 n.m. 0 h.
10 Milos island 48 n.m. 7 h.
11 Sifnos island 23 n.m. 3 h.
12 Serifos island 12 n.m. 2 h.
13 Kythnos island 31 n.m. 4 h.
14 Posseidon’s Temple at Cape Sounio Athens 48 n.m. 7 h.